Lớp Học Giáo Lý Chùa Hồng Liên Duy Thức Tông Phần 2

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên