Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên


DANH SÁCH VIDEO (CUỘN ĐỂ XEM NHIỀU HƠN)

1. 4.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 2 TT Thích Thiện Xuân 2. 6.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 4 - TT Thích Thiện Xuân 3. 7.Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 1) 4. 8.Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 2) 5. 9.Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 3) 6. 10. Bố Thí Ba La Mật Phần 1 TT Thích Thiện Xuân 7. 11. Bố Thí Ba La Mật Phần 2 TT Thích Thiện Xuân 8. 12. Lớp Học Giáo Lý-Trì Giới Ba La Mật (P4) (Bài 6)-Thích Thiện Xuân 9. 13. Trí Huệ Ba La Mật Phần 2 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 10. 14. Lớp Học Giáo Lý-Tinh Tấn Ba La Mật Bài 7 (Thích Thiện Xuan-Chùa Hồng Liên) 11. 15.Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 1) (TT: Thích Thiện Xuân-Chùa Hồng Liên) 12. 16. Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 2) (TT: Thích Thiện Xuân-Chùa Hồng Liên) 13. 17.Trí Huệ Ba La Mật Phần 1 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 14. 18.Trí Huệ Ba La Mật Phần 2 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 15. 5.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 3 TT Thích Thiện Xuân 16. 26.Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ (Phần 1) - TT Thích Thiện Xuân 17. 20. Thiền Định Ba La Mật Phần 2 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 18. 21. Tứ Vô Lượng Tâm Phần 1 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 19. 22. Tứ Vô Lượng Tâm Phần 2 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 20. 23. Tứ Vô Lượng Tâm Phần 3 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 21. 24. Bài 10 phần 1 Ngũ Minh TT Thích Thiện Xuân 22. 28. Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ (Phần 3) TT Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 23. 3.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 1 TT Thích Thiện Xuân 24. 19. Thiền Định Ba La Mật Phần 1 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 25. 25. Lớp Học Giáo Lý Ngũ Minh Phần 2 TT Thích Thiện Xuân(Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 26. 27. Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ Phần 2 TT: Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên - Đồng Tháp) 27. 36.Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm 2013 28. 29.Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa(Phần 1) TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 29. 30.Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa(Phần 2) TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 30. 31.Bài 3 Khóa 5 Bài 3 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (P1) TT.Thích Thiện Xuân 31. 32.Khóa 5 Bài 3 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (P2) TT.Thích Thiện Xuân 32. 33.Khóa 5 Bài 4 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam TT.Thích Thiện Xuân 33. 34.Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Thế Giới Và Việt Nam Hiện Đại (P1)(Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) 34. 35.Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Thế Giới Và Việt Nam Hiện Đại (P2)(Chùa Hong Liên-Đồng Tháp) 35. 37.10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa (P1)TT.Thích Thiện Xuân 36. 38.10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa (P2)TT.Thích Thiện Xuân 37. 39.10 Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa Tịnh Độ Tông (P1) TT.Thích Thiện Xuân 38. 40.10 Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa Tịnh Độ Tông (P2) TT.Thích Thiện Xuân 39. 41.10 Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông (P1) TT.Thích Thiện Xuân 40. 42.10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 2 TT.Thích Thiện Xuân 41. 43.10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 3 TT.Thích Thiện Xuân 42. 44.10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 4 TT.Thích Thiện Xuân 43. 45.10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 5 TT.Thích Thiện Xuân 44. 46.10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 6 TT.Thích Thiện Xuân 45. 47.Lớp Học Giáo Lý Chùa Hồng Liên Duy Thức Tông (Phần 1) 46. 48.Câu Xá Tông (Phần 1)TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên ĐT 47. 49.Tam Luận Tông TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 48. 50.Câu Xá Tông (Phần 2) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên ĐT 49. 51.Thành Thật Tông (P1) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 50. 52.Thành Thật Tông (P2) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 51. 53.Chuẩn Bị Ngày Lễ Vu Lan TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 52. Lớp Học Giáo Lý Chùa Hồng Liên Duy Thức Tông Phần 2 53. Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 54. CĐ A Nan Thuật Lại Chỗ Mình Đã Ngộ P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 55. CĐ A Nan Thuật Lại Chỗ Mình Đã Ngộ P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 56. Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm Lớp Giáo Lý Chùa Hồng Liên Năm 2014 57. 55.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P2 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 58. 56.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P3 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 59. 57.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P4 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 60. 58.Nhân Sinh Quan Phật Giáo P1 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 61. 59.Nhân Sinh Quan Phật Giáo P2 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 62. 60.Nhân Sinh Quan Phật Giáo P3 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 63. 61.Phần Duyên Khởi P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 64. 62.Bài 1 Duyên Khởi P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 65. 63.Bài 2 Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 66. 64.Bài 3 A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2 P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (C) 67. 65.Bài 3 A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2 P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên   68. 67.A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 69. 68.A Nan Nghi Nếu "Cái Thấy" Là Mình Thì Tâm Này Là Ai? P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 70. 69.A Nan Nghi Nếu "Cái Thấy" Là Mình Thì Tâm Này Là Ai? P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 71. Bài 6 A Nan Không Hiểu Hỏi Phật P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 72. Bài 6 A Nan Không Hiểu Hỏi Phật P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 73. Bài 6 A Nan Không Hiểu Hỏi Phật P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 74. Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (CL - Đồng Tháp) 75. Hư Không Từ Chơn Tâm Đến Biến Hiện P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 76. Hư Không Từ Chơn Tâm Đến Biến Hiện P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 77. Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (CL - Đồng Tháp) 78. Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (CL - Đồng Tháp) 79. 54.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P1 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 80. 66.Bài 4 A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 81. Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 82. Ngài A Nan Hỏi Phật " Trói Cột Ở Chỗ Nào Và Làm Sao Mở Được - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 83. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 84. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 85. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 86. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P4 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 87. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P5 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 88. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P6 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 89. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P7 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 90. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P1- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên 91. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên 92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P1 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 93. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 94. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 95. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 96. CĐ Mười Món Ma Về Thọ Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 97. CĐ Mười Món Ma Về Tưởng Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 98. CĐ Mười Món Ma Về Hành Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 99. CĐ Mười Món Ma Về Thức Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 100. Khóa 8 Bài 3 Chương Phổ Nhãn (P1) - TT: Thích Thiện Xuân 101. Khóa 8 Bài 3 Chương Phổ Nhãn (P2) - TT: Thích Thiện Xuân 102. Khóa 8 Bài 5 Chương Di Lặc Bồ Tát - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 103. Khóa 8 Bài 4 Chương Kim Cang Tạng (P1) - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 104. Khóa 8 Bài 4 Chương Kim Cang Tạng (P2) - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 105. Khóa 8 Bài 6 Chương Thanh Tịnh Tuệ - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 106. Khóa 8 Bài 7 Chương Oai Đức Tự Tại - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 107. Khóa 8 Bài 8 Chương Biện Âm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 108. Chủ Đề: Vấn Đề Tồn Tại Của Luân Hồi - TT. Thích Thiện Bình 109. Khóa 8 Bài 11 - Phần Khải Thỉnh Của Bồ Tát Viên Giác - TG: TT. Thích Thiện Xuân 110. Khóa 8 Bài 12 - Chương Hiền Thiện Thủ - TT. Thích Thiện Xuân 111. Lớp Học Giáo Lý Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 1) - TG: TT. Thích Thiện Xuân 112. Lớp Học Giáo Lý Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 2) - TG: TT. Thích Thiện Xuân 113. Lớp Học Giáo Lý - Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 3) - TG: TT. Thích Thiện Xuân 114. Lớp Học Giáo Lý Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 4). TG: TT. Thích Thiện Xuân 115. Lớp Học Giáo Lý Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 5) - TG: TT. Thích Thiện Xuân 116. CĐ: Khái Quát Một Số Vấn Đề Về An Cư Kiết Hạ Thời Đức Phật. Thuyết Giảng: TT. Thích Thiện Xuân 117. CĐ: Bát Thức Qui Củ Tụng. Thuyết Giảng: TT: Thích Thiện Xuân 118. Lớp Giáo Lý Khóa IX Bài 3 Tâm Vương - TT. Thích Thiện Xuân 119. Lớp Học Giáo Lý Khóa 9 Bài 4 Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giảng - TG: TT. Thích Thiện Xuân 120. Lớp Giáo Lý Khóa 9 Bài 5: Duy Thức Học. - TT: Thích Thiện Xuân. 121. Lớp Học Giáo Lý: Khóa 9 Bài 6: A Lại Da Thức.TG: TT: Thích Thiện Xuân. 122. CĐ: Khóa 9 Duy Thức Học Và Nhơn Minh Luận. Bài Thứ Bảy. TG: TT: Thích Thiện Xuân. 123. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 1 - Phần 1 124. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 16 - Phần 2. 125. KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài 2 126. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 3 127. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 4 128. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 5 129. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI BÀI 6. 130. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 7 - Phần 1 131. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 7 PHẦN 2. 132. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 8. 133. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 9. 134. KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài 1 - Phần 2 135. KINH KIM CANG - Bài 1 Đề Mục Kinh - Phần 1 136. KINH KIM CANG - Bài 1 Đề Mục Kinh - Phần 2 137. KINH KIM CANG - Bài 2 Phần Chánh Tôn 138. KINH KIM CANG - Bài 3 Phần Chánh Tôn 139. KINH KIM CANG - Bài 4 Phần Chánh Tôn 140. KINH KIM CANG - Bài 5 Phần Chánh Tôn 141. KINH KIM CANG - Bài 6 Phần Chánh Tôn 142. KINH KIM CANG - Bài 7 Phần Chánh Tôn 143. KINH KIM CANG - Bài 8 Phần Chánh Tôn 144. KINH KIM CANG - Bài 9 Phần Chánh Tôn 145. KINH KIM CANG - Bài 10 Phần Chánh Tôn 146. KINH KIM CANG - BÀI 11 Bát Nhã Tâm Kinh - Phần 1 147. KINH KIM CANG - Bài 11 Bát Nhã Tâm Kinh - Phần 2 148. KINH TÁM VỊ THẦY CỦA ĐỨC PHẬT - Phần 1 149. KINH TÁM VỊ THẦY CỦA ĐỨC PHẬT - Phần 2 150. Chủ đề: Lời Dạy Của Ngài Ngẫu Ích 151. Chủ đề: Lợi Ích Của Người Học Phật 152. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 16 - Phần 3 153. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 10. 154. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 11. 155. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 12. 156. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 13. 157. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 14. 158. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 15 - Phần 1. TG:TT: THÍCH THIỆN XUÂN. 159. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 15 - Phần 2. 160. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 15 - Phần 3. TG:TT: THÍCH THIỆN XUÂN. 161. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 15 - Phần 4. 162. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 15 - Phần 5. 163. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 16 - Phần 1. 164. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 16 - Phần 4 165. Chủ đề : Tỉnh Thức 166. Chủ Đề: Phương Pháp Niệm Phật. TG: TT: Thích Thiện Xuân 167. Chủ đề: Niệm Phật Là Con Đường Liễu Sanh Thoát Tử Của Thời Mạt Pháp 168. CĐ: Những Diều Chuẩn Bị Cho Lúc Lâm Chung.Tg:TT:Thích Thiện xuân. 169. CĐ: Công Hạnh Của Quán Thế Âm Bồ Tát Qua Thâm Nghĩa Của Hình Tướng.TG:TT:Thiện Xuân. 170. Chủ đề: Đức Từ Phụ A Di Đà 171. Chủ đề: Giữ Chặt Câu Danh Hiệu Phật 172. Chủ đề: Niệm Phật Thành Phật - TG: TT. Thích Thiện Xuân 173. CĐ:Ba Phẩm Thượng.TG:Tt:Thích Thiện Xuân. 174. CĐ:Những Điều Cần Thiết Của Người Tu Tịnh Độ.TG:TT:Thích Thiện Xuân. 175. CĐ: Đừng Quên Điều Chính.TG: TT: Thích Thiện Xuân.Ngày Mùng 10 Tháng Giêng Năm Mậu Tuất. 176. CĐ: Cầu An Và Cầu Siêu.Tg: TT: Thích Thiện Xuân.Ngày 17 Tháng Giêng Năm Mậu Tuất. 177. CĐ: Người tu Được An Lạc Và Người Tu Còn Bị Khổ Đau.TG:TT:Thích thiện Xuân 178. Thân Tâm An Lạc - TT. Thích Thiện Xuân 179. Chủ đề: Tu Là Gì? - TT. Thích Thiện Xuân 180. Chủ đề: Tu Là Gì? (Phần 2) - TT. Thích Thiện Xuân 181. [Trực Tiếp] Cđ: Giác Ngộ.TG:Tt:Thích Thiện xuân.Ngày 23 Tháng 2 NĂm Mậu Tuất. 182. CĐ: Giải Thoát. TG: TT: Thích Thiện Xuân.Ngày 30 Tháng 2 Năm Mậu Tuất 2018. 183. CĐ: Lập Thân Hành Đạo.TG: TT: Thích Thiện Xuân 184. Cđ: Diễn Ly.TG: TT: Thích Thiện Xuân. Ngày 14 Tháng 3 Năm Mậu Tuất 2018 185. CĐ: Tâm Tịnh Trong Lúc Tu.Ngày 21 Tháng 3 NĂm Mậu Tuất 2018 186. CĐ: Nhất Tâm Cầu Đạo.TG:TT:Thích Thiện Xuân.Ngày 28 Tháng 3 Năm Mậu Tuất 2018 187. CĐ:Thâm Nghĩa Hình Tướng Giáng Sanh Của Đức Phật,TG:TT:Thích Thiện Xuân. 188. CĐ:TIền Tài Công Danh Và Đạo Pháp.TG:TT:Thích Thiện Xuân.Ngày 13 Tháng 4 Năm Mậu Tuất 2018 189. CĐ: Học Đạo Hành Đạo Và Ngộ Đạo.TG:TT:Thích Thiện Xuân 190. [Trực Tiếp] Buổi Giảng Pháp Ngày 18 Tháng 5 Năm Mậu Tuất 2018 191. CĐ:TÂM HẠNH CỦA NGƯỜI TU .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. Ngày Mùng 3 Tháng 6 192. CĐ: HƯỚNG VỀ THẾ GIAN VÀ HƯỚNG VỀ XUẤT THẾ GIAN .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN 193. CĐ: LUÔN LUÔN KIỂM LẠI VIỆC TU CỦA CHÍNH MÌNH .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN 194. CĐ:KINH CHĂN TÂM .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày Mùng 2 Tháng 7 195. CHỦ ĐỀ: TRI ÂN VÀ BÁO ÂN .Ngày 23 Tháng 7 Năm Mậu Tuất 2018 196. CHỦ ĐỀ: ĂN HIỀN Ở LÀNH.Ngày 30 Tháng 7 Năm Mậu Tuất 2018 197. CHỦ ĐỀ: TU PHÁP GÌ ĐỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT.Ngày Mùng 7 Tháng 8 198. CHỦ ĐỀ: NHÌN LẠI CHẶN ĐƯỜNG QUA CỦA CUỘC ĐỜI. Ngày 21 Tháng 8 199. [Trực Tiếp] Buổi Giảng Pháp Ngày 21 Tháng 8 năm Mậu Tuất 2018 200. CHỦ ĐỀ: HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI. Ngày 28 Tháng 8 201. Lịch phát sóng trực tiếp khóa học tiếp theo 202. CHỦ ĐỀ: TÂM NIỆM NGƯỜI TU. Ngày Mùng 6 Tháng 9 203. CHỦ ĐỀ: TẠI SAO TA PHẢI TU. Ngày 13 Tháng 9 204. CHỦ ĐỀ: QUYẾT TÂM TU. Ngày 20 Tháng 9 Năm Mậu Tuất 2018 205. CHỦ ĐỀ: CÔNG ĐỨC.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN 206. CHỦ ĐỀ: VUI ĐỜI VUI ĐẠO.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.NGÀY MÙNG 5 THÁNG 10 207. CHỦ ĐỀ: AN LẠC TRONG KHỔ ĐAU.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày 12 Tháng 10 208. CHỦ ĐỀ: BÀI KINH : BA ĐIỀU NÊN NHỚ.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày 26 Tháng 10 209. CHỦ ĐỀ: 14 ĐIỀU PHẬT DẠY.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày Mùng 3 Tháng 11 210. CHỦ ĐỀ: TAM GIỚI.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày 10 Tháng 11 Năm Mậu Tuất 2018 211. CHỦ ĐỀ: BÀI KỆ CẢNH TỈNH.Ngày 17 Tháng 11 Năm Mậu Tuất 2018 212. CHỦ ĐỀ: LỤC NIỆM.Ngày 24 tháng 11 Năm Mậu Tuất 2018 213. CHỦ ĐỀ: CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT.Ngày Mùng 1 Tháng Chạp 214. CHỦ ĐỀ: PHÁT KHỞI MƯỜI TÂM.Ngày Mùng 8 Tháng Chạp 215. CĐ: ĐỨC PHẬT LÀ CHIẾC PHAO CỨU TINH. Ngày 15 Tháng Chạp Năm Mậu Tuất 2018 216. CĐ: TÌM LẠI CHÍNH MÌNH.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN,Ngày 14 Tháng Giêng 217. Lễ truyền thọ Bát Quan Trai Giới Và Tam Quy Ngũ Giới Năm kỷ Hợi 2019 218. CHỦ ĐỀ: ĐẠO ĐỨC HỌC. Ngày 27 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi 2019 219. CHỦ ĐỀ: CÁI NHÌN CỦA ĐỨC PHẬT. Ngày Mùng 5 Tháng 2 220. CHỦ ĐỀ: BÀI KINH THẬT VÀ HƯ,Ngày 12 Tháng 2 Năm Kỷ Hợi 2019 221. CĐ:THÂM NGHĨA QUA HÌNH TƯỢNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT 19-2 222. CHỦ ĐỀ: QUYẾT TÂM TU.Ngày 26 Tháng 2 Năm Kỷ Hợi 2019 223. CHỦ ĐỀ: NHỚ TU.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. Ngày Mùng 3 Tháng 3 224. CHỦ ĐỀ: QUYẾT TÂM TU,Tg: TT: Thích Thiện Xuân, Ngày Mùng 8 tháng 3 225. CHỦ ĐỀ: NHỚ TU.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN,Ngày Mùng 9 Tháng 3 226. CĐ:Thỉnh Tam Bảo vào Tâm, TT. Thích thiện Xuân, Ngày Mùng 10 Tháng 3 năm Kỷ Hợi 227. [Trực tiếp] Thuyết pháp ngày 17 tháng 3 năm Kỷ Hợi 2019 228. CHỦ ĐỀ: PHẢI BIẾT SỐNG CHO NGƯỜI. Ngày 24 Tháng 3 229. CĐ:Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN SANH VÀ CÔNG HẠNH CAO THƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT, Ngày Mùng 1 Tháng 4 230. KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(PL. 2563 – DL. 2019).CHÙA HỒNG LIÊN 231. [Trực Tiếp] Buổi Giảng Pháp Ngày 22 Tháng 4 Năm Kỷ Hợi 2019 232. CĐ:QUY SƠN CẢNH SÁCH(Phần 1).TG:TT:THÍCH THIỆN XUÂN,Ngày 29 Tháng 4 233. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P2). TT: THÍCH THIỆN XUÂN Ngày mùng 7 Tháng 5 234. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P3). Ngày 14 tháng 5 235. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P4). TT. THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 21 tháng 5 236. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P5) .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày 28 tháng 5 237. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P6) .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN,ngày mùng 5 tháng 6 238. [Trực Tiếp] Quy Sơn Cảnh Sách(Phần 7) ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi 2019 239. Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 8 Xuất Gia Chi Vụ. TG: TT. Thích Thiện 240. Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 9 & 10 Thiện Căn Đạo Nghiệp & Trạch Pháp Y Sư 241. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P11) THÂN CẬN TRI THỨC 242. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P12) LIỄU VỌNG QUY CHƠN 243. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P13) TÙY THUẬN PHÁP TÁNH. TT. Thích Thiện Xuân 244. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P14) LIỄU NGỘ TAM THỪA.TT. Thích Thiện Xuân 245. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P15) TÂM KHÔNG CẢNH TỊNH. Ngày 17 tháng 8 246. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P16) KẾT KHUYẾN CẦN TU,ngày mùng 8 tháng 9 247. QUY SƠN CẢNH SÁCH (P18) TỊCH CHIẾU SONG DẪN.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN 248. CĐ:MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN- ngày 29-9 249. CĐ: DÂNG HOA CÚNG PHẬT – TU HÀNH VÀ PHƯỚC BÁU. ngày mùng 7 tháng 10 250. LỄ TRUYỀN THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI – TAM QUY NGŨ GIỚI-năm Kỷ Hợi 2019 251. CĐ: NOI GƯƠNG ĐỨC PHẬT.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. Ngày 21 tháng 10 252. CĐ: LỤC ĐỘ .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. Ngày 28 Tháng 10 253. CĐ: NHỚ VÀ QUÊN.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 13 tháng 11 254. KÍNH MỪNG LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ - năm Kỷ Hợi 2019 255. CĐ: KIỂM LẠI VIỆC TU.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 27 tháng 11 256. CĐ: BÀI KINH THỦ PHẬN .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN- Ngày 11 tháng Chạp 257. LỄ TRUYỀN THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI – TAM QUY NGŨ GIỚI. Ngày 19 tháng Chạp 258. LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 32 NGÀY VIÊN TỊCH CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG THIỆN HẠ QUẢ 259. CĐ: Ý NGHĨA CÚNG DƯỢC SƯ VÀ CẦU AN ngày mùng 1 tháng 2 260. CĐ:Ý NGHĨA XUẤT GIA CỦA THÁI TỬ SĨ ĐẠT TA,ngày mùng 8 tháng 2 261. CĐ:Ý NGHĨA NGÀY VIÊN TỊCH CỦA ĐỨC PHẬT,ngày 15 tháng 2 262. CĐ:THIỆN HẠNH CỦA PHẬT VÀ BỒ TÁT,ngày 22 tháng 2 263. CĐ TẠI SAO TA PHẢI TU Thuyết Giảng TT. Thích Thiện Xuân 264. CĐ:TU ĐẾN ĐÂU RỒI.TG:Thích Thiện Xuân,ngày mùng 2 tháng 4 nhuần 265. KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(PL. 2564 – DL. 2020) 266. CĐ Ý NGHĨA NGÀY ĐẢN SANH; TG: TT. Thích Thiện Xuân, Ngày mùng 9 tháng 4 nhuần 2020. 267. CĐ:THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC. TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN 268. CĐ:TU TRONG TỪNG Ý NIỆM.TG:TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày mùng 1 tháng 5 269. CHỦ ĐỀ: THẬT TÂM TU. TG: TT. THÍCH THIỆN XUÂN, NGÀY MÙNG 8 THÁNG 5 270. CĐ:ĐI CHÙA HAY ĐI TU,TG:TT. Thích Thiện Xuân-Ngày 15 tháng 5 271. CĐ:TU LÀ PHẢI RÈN TÂM LUYỆN TÁNH.TG:TT:THÍCH THIỆN XUÂN 272. CĐ: SIÊU VÀ ĐỌA.TG.TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày mùng 6 tháng 6 273. Chủ đề: TRI ÂN BÁO ÂN, ngày 19 tháng Chạp năm Canh Tý 274. Chủ đề: TÂM BẤT THỐI - TT. Thích Thiện Xuân (24-1-2021) 275. Chủ Đề: Ý Nghĩa Lễ Dược Sư - TT Thích Thiện Xuân 276. Chủ đề: Sống An Lạc - TT Thích Thiện Xuân 277. Ý Nghĩa Viên Tịch Của Đức Phật - TT Thích Thiện Xuân 278. Giữ Tâm Tu Bất Thối - TT Thích Thiện Xuân 279. Chủ đề: TÌM CẦU - TT Thích Thiện Xuân 280. CHUẨN BỊ HÀNH TRANG - TT Thích Thiện Xuân (mùng 7 tháng 3 Tân Sửu 2021) 281. Chủ đề: Hạnh Nguyện Tu Hành - TT Thích Thiện Xuân (14-3-2021) 282. Lý Tưởng Của Người Tu - TT Thích Thiện Xuân (21-3-2021) 283. Chủ Đề: Tứ Trọng Ân - TG TT Thích Thiện Xuân (28-3-2021)