Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới Tam Quy Ngũ Giới và Quy Y Tam Bảo Vu Lan 2019

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ