CĐ:Thâm Nghĩa Hình Tướng Giáng Sanh Của Đức Phật,TG:TT:Thích Thiện Xuân.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên