Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ


DANH SÁCH VIDEO (CUỘN ĐỂ XEM NHIỀU HƠN)

1. Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2012 Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 2. Thuyết Pháp Bruney ( Phần 1) 3. Thuyết Pháp Bruney (Phần 2) 4. Thuyết Pháp Bruney (Phần 3) 5. Khóa Tu NYUNG NE SADHANA Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) P1 6. Khóa Tu NYUNG NE SADHANA Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) P2 7. Khóa Tu NYUNG NE SADHANA Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) P3 8. Thuyết Pháp Bruney (Phần 4) 9. Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 25 Ngày Viên Tịch Cố Lão HT Thượng Thiện Hạ Quả 10. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm -Thượng Cúng (Ngày 28 tháng 10 Quý Tỵ) Chùa Hồng Liên 11. Niệm Phật Thành Phật TT Thích Thiện Xuân (Thuyết Giảng Chùa Hồng Liên - ĐT) 12. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm -Đệ Nhất Pháp Sự Ngày 28 10 Năm Quý Tỵ 13. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Đệ Nhị Pháp Sự Ngày 28 Tháng 10 Năm Quý Tỵ 14. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Đệ Tam Pháp Sự Ngày 28 Tháng 10 Năm Quý Tỵ 15. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Thượng Cúng Ngày 29 Tháng 10 Năm Quý Tỵ 16. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Đệ Nhất Pháp Sự Ngày 29 Tháng 10 Năm Quý Tỵ 17. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Đệ Nhị Pháp Sự Ngày 29 Tháng 10 Năm Quý Tỵ 18. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Đệ Tam Pháp Sự Ngày 29 Tháng 10 Năm Quý Tỵ 19. Lễ Cầu Siêu Cúng Dường Trai Tăng (Chùa Hồng LIên - Đồng Tháp) 20. Ý Nghĩa Vu Lan (Thuyết Ở Giảng Đại Lễ Vu Lan 2013 Chùa Hồng Liên - Đồng Tháp) 21. Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Chùa Hồng Liên Đồng Tháp 22. Đại Lễ Vu Lan Chùa Hồng Liên 2013 (Đồng Tháp) 23. Đại Lễ Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà Ngày 17 Tháng 11 Năm Quý Tỵ(Chùa Hồng LIên -Đồng Tháp) 24. Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 26 Cố HT Thượng Thiện Hạ Quả Chùa Hồng Liên - ĐT 25. Lễ Kỷ Niệm 27 Năm TT Thích Thiện Xuân Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì Chùa Hồng Liên 26. Lễ Quy Y Chùa Hồng Liên Vu Lan 2014 (tp Cao Lãnh - Đồng Tháp) 27. Ý Nghĩa Vu Lan (Vu Lan 2014) TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên - ĐT 28. Đại Lễ Vía A Di Đà Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 29. Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 27 Ngày Viên Tịch Cố Đại Lão HT thượng Thiện hạ Quả 30. Mừng Xuân Di Lặc Tại Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 31. Đại Lễ Phật Đản Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên (Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp) 32. Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 2015- Thượng Cúng 33. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Đệ Nhất Pháp Sự - Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 34. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Đệ Nhị Pháp Sự - Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 35. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Đệ Tam Pháp Sự - Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 36. Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới - Tam Quy Ngũ Giới TG TT. Thích Thiện Xuân 37. Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2015 Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên (Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp) 38. Đại Lễ Vu Lan PL: 2560 DL: 2016 Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 39. Mừng Khánh Tuế Ân Sư - Kỷ Niệm 28 Năm TT. Thích Thiện Xuân Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì 40. Lễ Vía A Di Đà Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên (Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp) 41. Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới 19 - 12 Ất Mùi 42. Lễ Tưởng Niệm Ngày Viên Tịch Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Quả 20 - 12 Ất Mùi 43. Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới và Tam Quy Ngũ Giới Vu Lan 2016- Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) 44. Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 29 Ngày Viên Tịch Cố Đại Lão HT. Thượng Thiện Hạ Quả Tại Chùa Hồng Liên 45. Đại Lễ Phật Đản PL 2561 DL 2017 Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên 46. Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới và Tam Quy Ngũ Giới - Chùa Hồng Liên 2017 47. Truyền Thọ Giới Bát Quan Trai Trong Lễ Tưởng Niệm 30 Ngày Mất Cố Đại Lão HT. Thượng Thiện Hạ Quả 48. Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 30 Ngày Viên Tịch Cố Đại Lão HT. Thượng Thiện Hạ Quả Khai Sơn Chùa Hồng Liên 49. Rằm Thượng Ngươn - Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới - Tam Quy Ngũ Giới - Quy Y Tam Bảo 50. Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai - Quy Y Tam Bảo - Vu Lan Chùa Hồng Liên PL: 2562 DL: 2018 51. Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Dâng Y CaSa PL 2562 DL 2018 52. MỪNG KHÁNH TUẾ LẦN THỨ 62 TT: THÍCH THIỆN XUÂN VÀ KỶ NIỆM 31 NĂM TRỤ TRÌ CHÙA HỒNG LIÊN 53. [Nhiễu Tháp] Ngày Lễ Tưởng Niệm lần Thứ 31 Năm Kỷ Hợi 2019 54. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHẤT PHÁP SỰ, Ngày Mùng 9 tháng 3 55. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHỊ PHÁP SỰ, Ngày Mùng 9 tháng 3 56. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ TAM PHÁP SỰ, Ngày Mùng 9 tháng 3 57. Thượng Cúng - Hóa Sớ, Ngày Mùng 10 tháng 3 Năm Kỷ Hợi 2019 58. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHẤT PHÁP SỰ, Ngày Mùng 10 tháng 3 59. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHỊ PHÁP SỰ, Ngày Mùng 10 tháng 3 60. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ TAM PHÁP SỰ, Ngày Mùng 10 tháng 3 61. Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới Tam Quy Ngũ Giới và Quy Y Tam Bảo Vu Lan 2019 62. Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu CHÙA HỒNG LIÊN 2019 63. MỪNG KHÁNH TUẾ LẦN THỨ 63 TT: THÍCH THIỆN XUÂN VÀ KỶ NIỆM 32 NĂM TRỤ TRÌ CHÙA HỒNG LIÊN 64. Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 33 - Cố Đại Lão HT Thượng THIỆN Hạ QUẢ - Tổ Khai Sơn Chùa Hồng Liên