Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Đệ Nhất Pháp Sự - Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ