KINH KIM CANG - BÀI 11 Bát Nhã Tâm Kinh - Phần 1

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên