QUY SƠN CẢNH SÁCH (P15) TÂM KHÔNG CẢNH TỊNH. Ngày 17 tháng 8

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên