CHỦ ĐỀ: HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI. Ngày 28 Tháng 8

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên