CHỦ ĐỀ: NHỚ TU.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. Ngày Mùng 3 Tháng 3

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên