CHỦ ĐỀ: PHẢI BIẾT SỐNG CHO NGƯỜI. Ngày 24 Tháng 3

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên