5.Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 3 TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên