CHỦ ĐỀ: NHÌN LẠI CHẶN ĐƯỜNG QUA CỦA CUỘC ĐỜI. Ngày 21 Tháng 8

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên