CĐ:Những Điều Cần Thiết Của Người Tu Tịnh Độ.TG:TT:Thích Thiện Xuân.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên