14. Lớp Học Giáo Lý-Tinh Tấn Ba La Mật Bài 7 (Thích Thiện Xuan-Chùa Hồng Liên)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên