Rằm Thượng Ngươn - Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới - Tam Quy Ngũ Giới - Quy Y Tam Bảo

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ