Lý Tưởng Của Người Tu - TT Thích Thiện Xuân (21-3-2021)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên