Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới 19 - 12 Ất Mùi

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ