KINH KIM CANG - Bài 1 Đề Mục Kinh - Phần 2

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên