CĐ: LUÔN LUÔN KIỂM LẠI VIỆC TU CỦA CHÍNH MÌNH .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên