CĐ: Công Hạnh Của Quán Thế Âm Bồ Tát Qua Thâm Nghĩa Của Hình Tướng.TG:TT:Thiện Xuân.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên