[Trực Tiếp] Cđ: Giác Ngộ.TG:Tt:Thích Thiện xuân.Ngày 23 Tháng 2 NĂm Mậu Tuất.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên