Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Mừng Xuân Di Lặc 2014 (Chùa Hồng Liên.vn - Cao Lãnh-Đồng Tháp)

Giảng sư: Mừng Xuân Di Lặc

2 xem

Xuân Di Lặc 2015 - Chùa Hồng Liên (Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: Mừng Xuân Di Lặc

4 xem

Mừng Xuân Di Lặc 2016

Giảng sư: Mừng Xuân Di Lặc

2 xem

Mừng Xuân Di Lặc 2017

Giảng sư: Mừng Xuân Di Lặc

6 xem

Mừng Xuân Di Lặc 2018

Giảng sư: Mừng Xuân Di Lặc

1 xem

Mừng Xuân Di Lặc Năm Kỷ Hợi 2019 - CHÙA HỒNG LIÊN

Giảng sư: Mừng Xuân Di Lặc

1 xem