Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ TAM PHÁP SỰ, Ngày Mùng 9 tháng 3

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ