Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm -Đệ Nhất Pháp Sự Ngày 28 10 Năm Quý Tỵ

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ