QUY SƠN CẢNH SÁCH (P4). TT. THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 21 tháng 5

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên