QUY SƠN CẢNH SÁCH (P2). TT: THÍCH THIỆN XUÂN Ngày mùng 7 Tháng 5

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên