LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. BÀI 12.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên