Lễ truyền thọ Bát Quan Trai Giới Và Tam Quy Ngũ Giới Năm kỷ Hợi 2019

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên