LỄ TRUYỀN THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI – TAM QUY NGŨ GIỚI-năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên