KINH KIM CANG - Bài 4 Phần Chánh Tôn

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên