KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài 2

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên