Chủ Đề: Phương Pháp Niệm Phật. TG: TT: Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên