CĐ:QUY SƠN CẢNH SÁCH(Phần 1).TG:TT:THÍCH THIỆN XUÂN,Ngày 29 Tháng 4

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên