CĐ: Những Diều Chuẩn Bị Cho Lúc Lâm Chung.Tg:TT:Thích Thiện xuân.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên