CĐ: Người tu Được An Lạc Và Người Tu Còn Bị Khổ Đau.TG:TT:Thích thiện Xuân

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên