CĐ: KIỂM LẠI VIỆC TU.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 27 tháng 11

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên