Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

STT Tiêu đề Thao tác
1 Trí Huệ Ba La Mật Phần 2 TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
2 Trí Huệ Ba La Mật Phần 1 TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
3 Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Thế Giới Và Việt Nam Hiện Đại (P2)(Chùa Hong Liên-Đồng Tháp) - YouTube.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
4 Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Thế Giới Và Việt Nam Hiện Đại (P1)(Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
5 Khóa 5 Bài 4 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam TT.Thích Thiện Xuân .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
6 Khóa 5 Bài 3 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (P2) TT.Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
7 Bài 3 Khóa 5 Bài 3 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (P1) TT.Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
8 Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa(Phần 2) TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
9 Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa(Phần 1) TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
10 Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ (Phần 3) TT Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp).mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
11 Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ (Phần 2) TT- Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên - Đồng Tháp).mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
12 Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ (Phần 1) - TT Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
13 Bài 10 Ngũ Minh (Phần 2) TT Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
14 Bài 10 Ngũ Minh (Phần 1).mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
15 Tứ Vô Lượng Tâm Phần 3 TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp).mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
16 Tứ Vô Lượng Tâm Phần 2 TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp).mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
17 Tứ Vô Lượng Tâm Phần 1 TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp).mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
18 Thiền Định Ba La Mật Phần 2 TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp).mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
19 Thiền Định Ba La Mật (Phần 1) TT-Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp) .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
20 Tinh Tấn Ba La Mật Bài 7 (Thích Thiện Xuan-Chùa Hồng Liên) .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
21 Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 2) (TT- Thích Thiện Xuân-Chùa Hồng Liên) .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
22 Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 1) (TT- Thích Thiện Xuân-Chùa Hồng Liên) .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
23 Lớp Học Giáo Lớp Họa Giáo Lý -Trì Giới Ba La Mật (Khóa 4 Bài 6 Phần 4)-Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
24 Chủ Đề Trì Giới Ba La Mật (Phần 3) TT.Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
25 Bố Thí Ba La Mật Phần 2 TT Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
26 Bố Thí Ba La Mật Phần 1 TT Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
27 Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 3).mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
28 Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 2) .mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
29 Quán Giới Phân Biệt Bài 5 (Phần 1).mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
30 Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 4 - TT Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
31 Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 3 TT Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
32 Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 2 TT Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
33 Lớp Học Giáo Lý Quán Nhân Duyên Phần 1 TT Thích Thiện Xuân.mp3
Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân
Thuộc album: Bài Giảng Thượng Tọa Thích Thiện Xuân 3761 lượt nghe

Tổng hợp các bài giảng hay của lớp giáo lý tại Chùa Hồng Liên của TT Thích Thiện Xuân