Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

KINH DI GIÁO - CHƯƠNG 15 - 19 - CHÙA CAO MINH

Giảng sư: Lớp Giáo Lý Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

6 xem

KINH DI GIÁO - CHƯƠNG 11, 12, 13, 14 - CHÙA CAO MINH

Giảng sư: Lớp Giáo Lý Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

619 xem

Kinh Di Giáo - Chương 8, 9, 10 - CHÙA CAO MINH

Giảng sư: Lớp Giáo Lý Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

7 xem

Kinh Di Giáo Chương 5,6,7 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: Lớp Giáo Lý Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

4 xem

Kinh Di Giáo Chương 3,4 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: Lớp Giáo Lý Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

1 xem

Kinh Di Giáo Chương 2 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: Lớp Giáo Lý Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

66 xem

Kinh Di Giáo Chương 1 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: Lớp Giáo Lý Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

56 xem