Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Kinh Di Giáo - Chương 15-19

Giảng sư: Kinh Di Giáo Trường Hạ Chùa Đức Long 2016

5 xem

Kinh Di Giáo - Chương 11-14

Giảng sư: Kinh Di Giáo Trường Hạ Chùa Đức Long 2016

6 xem

Kinh Di Giáo - Chương 8,9,10

Giảng sư: Kinh Di Giáo Trường Hạ Chùa Đức Long 2016

11 xem

Kinh Di Giáo Chương 5,6,7 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: Kinh Di Giáo Trường Hạ Chùa Đức Long 2016

4 xem

Kinh Di Giáo Chương 3,4 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - Đồng Tháp)

Giảng sư: Kinh Di Giáo Trường Hạ Chùa Đức Long 2016

2 xem

Kinh Di Giáo Chương 2 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: Kinh Di Giáo Trường Hạ Chùa Đức Long 2016

4 xem

Kinh Di Giáo Chương 1 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - Đồng Tháp)

Giảng sư: Kinh Di Giáo Trường Hạ Chùa Đức Long 2016

1 xem