Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

7.Kinh Di Giáo Chương 17 Chương 19 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Phước Hưng Sa Đéc ĐT

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - Đồng Tháp)

8 xem

6.Kinh Di Giáo Chương 13 Chương 16 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Phước Hưng Sa Đéc ĐT

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - Đồng Tháp)

6 xem

5.Kinh Di Giáo Chương 9 Chương 12 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Phước Hưng Sa Đéc ĐT

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - Đồng Tháp)

54 xem

4.Kinh Di Giáo Chương 5 - Chương 8 TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - Đồng Tháp)

6 xem

3.Kinh Di Giáo Chương 3 - Chương 4 TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - Đồng Tháp)

113 xem

2.Kinh Di Giáo Chương II: Kiềm Chế Nội Tâm TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - Đồng Tháp)

1 xem

1.CĐ Kinh Di Giáo Chương I TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - Đồng Tháp)

2 xem