Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

7.Kinh Di Giáo Chương 17 - Chương 19 TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) 2015

6 xem

6.Kinh Di Giáo Chương 13 - Chương 16 TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) 2015

1 xem

5.Kinh Di Giáo Chương 9 - Chương 12 TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) 2015

7 xem

4.Kinh Di Giáo Chương 5 - Chương 8 TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) 2015

3 xem

3.Kinh Di Giáo Chương III: Xứng Lượng Vừa Đủ TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) 2015

6 xem

2.Kinh Di Giáo Chương II: Kiềm Chế Nội Tâm TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) 2015

2 xem

1.Chủ Đề Kinh Di Giáo Chương I TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) 2015

5 xem