Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Ngũ Giới Phần 1 TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Linh Bửu (Cao Lãnh - ĐT)

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Chùa Linh Bửu

689 xem

Quy Y Tam Bảo Phần 3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Linh Bửu Cao Lãnh ĐT

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Chùa Linh Bửu

733 xem

Phật Học Phổ Thông Quy Y Tam Bảo P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Linh Bửu ĐT

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Chùa Linh Bửu

855 xem

6.Bài 4 Quy Y Tam Bảo (P1) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Linh Bửu- Cao Lãnh - ĐT

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Chùa Linh Bửu

558 xem

5.Lịch Sử Của Đức Phật Phần 3 TT.Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Chùa Linh Bửu

769 xem

Lịch Sử Của Đức Phật Phần 2 TT Thích Thiện Xuân (Chùa Linh Bửu- Đồng Tháp)

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Chùa Linh Bửu

582 xem

Lịch Sử Của Đức Phật Phần 1 TT Thích Thiện Xuân (Chùa Linh Bửu- Đồng Tháp)

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Chùa Linh Bửu

647 xem

Phật Học Phổ Thông Bài 1 Đạo Phật (Phần 2) Giảng Tại Chùa Linh Bửu - Đồng Tháp

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Chùa Linh Bửu

785 xem

Phật Học Phổ Thông Bài 1 Đạo Phật (Phần 1) Giảng Tại Chùa Linh Bửu - Đồng Tháp

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Chùa Linh Bửu

671 xem