Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu CHÙA HỒNG LIÊN 2019

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

40 xem

Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới Tam Quy Ngũ Giới và Quy Y Tam Bảo Vu Lan 2019

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

9 xem

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Dâng Y CaSa PL 2562 DL 2018

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

5 xem

Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai - Quy Y Tam Bảo - Vu Lan Chùa Hồng Liên PL: 2562 DL: 2018

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

7 xem

Rằm Thượng Ngươn - Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới - Tam Quy Ngũ Giới - Quy Y Tam Bảo

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

5 xem

Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 30 Ngày Viên Tịch Cố Đại Lão HT. Thượng Thiện Hạ Quả Khai Sơn Chùa Hồng Liên

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

15 xem

Truyền Thọ Giới Bát Quan Trai Trong Lễ Tưởng Niệm 30 Ngày Mất Cố Đại Lão HT. Thượng Thiện Hạ Quả

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

13 xem

Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 29 Ngày Viên Tịch Cố Đại Lão HT. Thượng Thiện Hạ Quả Tại Chùa Hồng Liên

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

9 xem

Đại Lễ Phật Đản PL 2561 DL 2017 Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

1 xem

Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới và Tam Quy Ngũ Giới - Chùa Hồng Liên 2017

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

5 xem

Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới và Tam Quy Ngũ Giới Vu Lan 2016- Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

11 xem

Đại Lễ Vu Lan PL: 2560 DL: 2016 Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

5 xem

Lễ Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới 19 - 12 Ất Mùi

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

8 xem

Lễ Tưởng Niệm Ngày Viên Tịch Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Quả 20 - 12 Ất Mùi

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

4 xem

Lễ Vía A Di Đà Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên (Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: Các Chương Trình Đại Lễ

3 xem