Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

[Trực Tiếp] Quy Sơn Cảnh Sách(Phần 7) ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

105 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P6) .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN,ngày mùng 5 tháng 6

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

338 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P5) .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày 28 tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

331 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P4). TT. THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 21 tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

420 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P3). Ngày 14 tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

475 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P2). TT: THÍCH THIỆN XUÂN Ngày mùng 7 Tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

540 xem

CĐ:QUY SƠN CẢNH SÁCH(Phần 1).TG:TT:THÍCH THIỆN XUÂN,Ngày 29 Tháng 4

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

744 xem

[Trực Tiếp] Buổi Giảng Pháp Ngày 22 Tháng 4 Năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

527 xem

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(PL. 2563 – DL. 2019).CHÙA HỒNG LIÊN

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

557 xem

CĐ:Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN SANH VÀ CÔNG HẠNH CAO THƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT, Ngày Mùng 1 Tháng 4

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

701 xem

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ TAM PHÁP SỰ, Ngày Mùng 10 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

171 xem

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHỊ PHÁP SỰ, Ngày Mùng 10 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

596 xem

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHẤT PHÁP SỰ, Ngày Mùng 10 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

616 xem

Thượng Cúng - Hóa Sớ, Ngày Mùng 10 tháng 3 Năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

610 xem

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ TAM PHÁP SỰ, Ngày Mùng 9 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

562 xem