Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

CĐ TẠI SAO TA PHẢI TU Thuyết Giảng TT. Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ:THIỆN HẠNH CỦA PHẬT VÀ BỒ TÁT,ngày 22 tháng 2

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ:Ý NGHĨA NGÀY VIÊN TỊCH CỦA ĐỨC PHẬT,ngày 15 tháng 2

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

97 xem

CĐ:Ý NGHĨA XUẤT GIA CỦA THÁI TỬ SĨ ĐẠT TA,ngày mùng 8 tháng 2

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

178 xem

MỪNG XUÂN DI LẶC NĂM CANH TÝ 2020

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

142 xem

CĐ: Ý NGHĨA CÚNG DƯỢC SƯ VÀ CẦU AN ngày mùng 1 tháng 2

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

244 xem

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 32 NGÀY VIÊN TỊCH CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG THIỆN HẠ QUẢ

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

300 xem

LỄ TRUYỀN THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI – TAM QUY NGŨ GIỚI. Ngày 19 tháng Chạp

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

332 xem

CĐ: BÀI KINH THỦ PHẬN .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN- Ngày 11 tháng Chạp

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

392 xem

KÍNH MỪNG LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ - năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

478 xem

CĐ: KIỂM LẠI VIỆC TU.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 27 tháng 11

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

766 xem

MỪNG KHÁNH TUẾ LẦN THỨ 63 TT: THÍCH THIỆN XUÂN VÀ KỶ NIỆM 32 NĂM TRỤ TRÌ CHÙA HỒNG LIÊN

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

596 xem

CĐ: NHỚ VÀ QUÊN.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 13 tháng 11

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

842 xem

LỄ TRUYỀN THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI – TAM QUY NGŨ GIỚI-năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

737 xem

CĐ: LỤC ĐỘ .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. Ngày 28 Tháng 10

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1041 xem