Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

CĐ:Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN SANH VÀ CÔNG HẠNH CAO THƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT, Ngày Mùng 1 Tháng 4

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

133 xem

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ TAM PHÁP SỰ, Ngày Mùng 10 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

49 xem

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHỊ PHÁP SỰ, Ngày Mùng 10 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

62 xem

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHẤT PHÁP SỰ, Ngày Mùng 10 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

69 xem

Thượng Cúng - Hóa Sớ, Ngày Mùng 10 tháng 3 Năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

59 xem

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ TAM PHÁP SỰ, Ngày Mùng 9 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

58 xem

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHỊ PHÁP SỰ, Ngày Mùng 9 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

70 xem

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHẤT PHÁP SỰ, Ngày Mùng 9 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

96 xem

CĐ:Thỉnh Tam Bảo vào Tâm, TT. Thích thiện Xuân, Ngày Mùng 10 Tháng 3 năm Kỷ Hợi

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

102 xem

CHỦ ĐỀ: NHỚ TU.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN,Ngày Mùng 9 Tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

101 xem

CHỦ ĐỀ: QUYẾT TÂM TU,Tg: TT: Thích Thiện Xuân, Ngày Mùng 8 tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

56 xem

CHỦ ĐỀ: PHẢI BIẾT SỐNG CHO NGƯỜI. Ngày 24 Tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

155 xem

[Trực tiếp] Thuyết pháp ngày 17 tháng 3 năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

228 xem

CHỦ ĐỀ: NHỚ TU.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. Ngày Mùng 3 Tháng 3

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

277 xem

CHỦ ĐỀ: QUYẾT TÂM TU.Ngày 26 Tháng 2 Năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

283 xem