Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Quy Sơn Cảnh Sách Phần 15 TÂM KHÔNG CẢNH TỊNH Ngày 17 Tháng 8

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

44 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P14) LIỄU NGỘ TAM THỪA.TT. Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

109 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P13) TÙY THUẬN PHÁP TÁNH. TT. Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

199 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P12) LIỄU VỌNG QUY CHƠN

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

326 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P11) THÂN CẬN TRI THỨC

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

402 xem

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 9 & 10 Thiện Căn Đạo Nghiệp & Trạch Pháp Y Sư

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

702 xem

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 8 Xuất Gia Chi Vụ. TG: TT. Thích Thiện

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

596 xem

[Trực Tiếp] Quy Sơn Cảnh Sách(Phần 7) ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

508 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P6) .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN,ngày mùng 5 tháng 6

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

910 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P5) .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày 28 tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

972 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P4). TT. THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 21 tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1022 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P3). Ngày 14 tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1208 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P2). TT: THÍCH THIỆN XUÂN Ngày mùng 7 Tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1178 xem

CĐ:QUY SƠN CẢNH SÁCH(Phần 1).TG:TT:THÍCH THIỆN XUÂN,Ngày 29 Tháng 4

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1553 xem

[Trực Tiếp] Buổi Giảng Pháp Ngày 22 Tháng 4 Năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

991 xem