Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 32 NGÀY VIÊN TỊCH CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG THIỆN HẠ QUẢ

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

137 xem

LỄ TRUYỀN THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI – TAM QUY NGŨ GIỚI. Ngày 19 tháng Chạp

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

224 xem

CĐ: BÀI KINH THỦ PHẬN .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN- Ngày 11 tháng Chạp

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

263 xem

KÍNH MỪNG LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ - năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

373 xem

CĐ: KIỂM LẠI VIỆC TU.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 27 tháng 11

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

559 xem

MỪNG KHÁNH TUẾ LẦN THỨ 63 TT: THÍCH THIỆN XUÂN VÀ KỶ NIỆM 32 NĂM TRỤ TRÌ CHÙA HỒNG LIÊN

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

406 xem

CĐ: NHỚ VÀ QUÊN.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày 13 tháng 11

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

633 xem

LỄ TRUYỀN THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI – TAM QUY NGŨ GIỚI-năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

541 xem

CĐ: LỤC ĐỘ .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. Ngày 28 Tháng 10

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

838 xem

CĐ: NOI GƯƠNG ĐỨC PHẬT.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. Ngày 21 tháng 10

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

684 xem

CĐ: DÂNG HOA CÚNG PHẬT – TU HÀNH VÀ PHƯỚC BÁU. ngày mùng 7 tháng 10

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

916 xem

CĐ:MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN- ngày 29-9

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

951 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P18) TỊCH CHIẾU SONG DẪN.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1338 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P16) KẾT KHUYẾN CẦN TU,ngày mùng 8 tháng 9

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1434 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P15) TÂM KHÔNG CẢNH TỊNH. Ngày 17 tháng 8

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1662 xem