Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

[Trực Tiếp] Buổi Giảng Pháp Ngày 21 Tháng 10 Năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1 xem

[Trực Tiếp] Buổi Giảng Pháp tại Chùa Hồng Liên ngày mùng 7 tháng 10

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

147 xem

[Trực Tiếp] Buổi Giảng Pháp Chùa Hồng Liên Ngày 29 tháng 9

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

197 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P18) TỊCH CHIẾU SONG DẪN.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

311 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P16) KẾT KHUYẾN CẦN TU,ngày mùng 8 tháng 9

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

405 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P15) TÂM KHÔNG CẢNH TỊNH. Ngày 17 tháng 8

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

590 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P14) LIỄU NGỘ TAM THỪA.TT. Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

705 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P13) TÙY THUẬN PHÁP TÁNH. TT. Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

775 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P12) LIỄU VỌNG QUY CHƠN

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

854 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P11) THÂN CẬN TRI THỨC

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1033 xem

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 9 & 10 Thiện Căn Đạo Nghiệp & Trạch Pháp Y Sư

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1640 xem

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 8 Xuất Gia Chi Vụ. TG: TT. Thích Thiện

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1257 xem

[Trực Tiếp] Quy Sơn Cảnh Sách(Phần 7) ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

847 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P6) .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN,ngày mùng 5 tháng 6

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1545 xem

QUY SƠN CẢNH SÁCH (P5) .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày 28 tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

1469 xem