Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

CĐ: SIÊU VÀ ĐỌA.TG.TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày mùng 6 tháng 6

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ:TU LÀ PHẢI RÈN TÂM LUYỆN TÁNH.TG:TT:THÍCH THIỆN XUÂN

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ:ĐI CHÙA HAY ĐI TU,TG:TT. Thích Thiện Xuân-Ngày 15 tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CHỦ ĐỀ: THẬT TÂM TU. TG: TT. THÍCH THIỆN XUÂN, NGÀY MÙNG 8 THÁNG 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ:TU TRONG TỪNG Ý NIỆM.TG:TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày mùng 1 tháng 5

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ:THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC. TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(PL. 2564 – DL. 2020)

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ Ý NGHĨA NGÀY ĐẢN SANH; TG: TT. Thích Thiện Xuân, Ngày mùng 9 tháng 4 nhuần 2020.

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ:TU ĐẾN ĐÂU RỒI.TG:Thích Thiện Xuân,ngày mùng 2 tháng 4 nhuần

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ TẠI SAO TA PHẢI TU Thuyết Giảng TT. Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ:THIỆN HẠNH CỦA PHẬT VÀ BỒ TÁT,ngày 22 tháng 2

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

0 xem

CĐ:Ý NGHĨA NGÀY VIÊN TỊCH CỦA ĐỨC PHẬT,ngày 15 tháng 2

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

97 xem

CĐ:Ý NGHĨA XUẤT GIA CỦA THÁI TỬ SĨ ĐẠT TA,ngày mùng 8 tháng 2

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

178 xem

MỪNG XUÂN DI LẶC NĂM CANH TÝ 2020

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

142 xem

CĐ: Ý NGHĨA CÚNG DƯỢC SƯ VÀ CẦU AN ngày mùng 1 tháng 2

Giảng sư: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên

244 xem