Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

80. IL.20 Review 2 Lessons

Giảng sư: English For You

1781 xem

79. IL. 19 Review 1 Lessons

Giảng sư: English For You

1833 xem

78. IL. 18 At the doctors

Giảng sư: English For You

1654 xem

77. IL. 17 At the camp

Giảng sư: English For You

1403 xem

76. IL. 16 In the workshop

Giảng sư: English For You

1495