Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

35.Pháp Thoại (Giảng Tại Đức, 2013) - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1786 xem

32.Nương Pháp Tu Hành - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

975 xem

31.Của Báu Đầy Kho - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

982 xem

30.Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

960 xem

29.Nghĩa Nặng Tình Sâu - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

758 xem

27.Con Đường Tỉnh Thức - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

896 xem

26.Hiểu Lời Phật Để Bớt Khổ Đau - ĐĐ. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1012 xem

25.Ý Nghĩa Phóng Sanh - ĐĐ. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

848 xem

24.Tâm Hiếu Là Tâm Phật - ĐĐ. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

666 xem

23.Ai Làm Cho Ta Khổ - ĐĐ. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

852 xem

22.Lẽ Thật Cuộc Đời - ĐĐ. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1019 xem

21.2 Giá Trị Đời Người (Phần 2) - ĐĐ. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

678 xem

21.1 Giá Trị Đời Người (Phần 1) - ĐĐ. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

624 xem

20.Ai Là Bồ Tát - ĐĐ. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

798 xem

19.Tu Và Học - ĐĐ. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

661 xem