Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

29.Chúc Tết 2013 - Trường Phật học

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

610 xem

28.Tịnh xá Ngọc Phương - 10.08.2012 - Như Huyễn Thiền Sư - Thích Từ Thông

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

500 xem

27.Tịnh xá Trung tâm - 14.07.2012 - Như Huyễn Thiền Sư - Thích Từ Thông

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

557 xem

26.Chùa Từ Nghiêm - 16.07.2012 - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

652 xem

25.Trường Phật học - 15.07.2012 - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

570 xem

24.Tịnh xá Ngọc Phương - 13.07.2012 - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

534 xem

23.3 Vấn đề sinh tử (Kỳ 3) - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

663 xem

23.2 Vấn đề sinh tử (Kỳ 2) - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

506 xem

23.1 Vấn đề sinh tử (Kỳ 1) - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

513 xem

22.Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Chùa Vĩnh Nghiêm 2003

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

1098 xem

21.Lễ phát quà Trung Thu 2003

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

687 xem

20.Kỹ niệm 56 năm xuất gia HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

585 xem

19.Sám quy mạng - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

694 xem

18.Vấn đề sinh tử - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư (Full)

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

668 xem

17.Chùa Từ Nghiêm - 15.06.2012 - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

577 xem