Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

8.Kinh Di Giáo giảng giải - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

1152 xem

7.Kinh Di Giáo (Trọn Bài, 6 Phần) - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

642 xem

6.Thập Đại Đệ Tử Truyện - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

626 xem

5. Thiền Sư Ni - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

857 xem

4.Kinh Pháp Cú - Phẩm Già - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

642 xem

3. Kinh Di Giáo - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

652 xem

2.39 Giảng Kinh Pháp Cú - Bài 26 - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

1194 xem

2.38 Giảng Kinh Pháp Cú - Bài 25-B - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

1358 xem

2.37 Giảng Kinh Pháp Cú - Bài 25-A - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

1347 xem

2.36 Giảng Kinh Pháp Cú - Bài 24 - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

618 xem

2.35 Giảng Kinh Pháp Cú - Bài 23 - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

660 xem

2.34 Giảng Kinh Pháp Cú - Bài 22 - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

747 xem

2.33 Giảng Kinh Pháp Cú - Bài 21 - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

662 xem

2.32 Giảng Kinh Pháp Cú - Bài 20 - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

697 xem

2.31 Giảng Kinh Pháp Cú - Bài 19 B - Thích Nữ Hạnh Chiếu

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

813 xem