Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

174.Người Biết Tu Phật Rất Nhẹ Nhàng Thảnh Thơi - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1951 xem

173.Chánh Kiến Tà Kiến - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2889 xem

172.Ái Là Gốc Của Sanh Tử Luân Hồi - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3709 xem

171.Ba Điểm Trọng Yếu Của Đạo Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1887 xem

170.Bỏ Tất Cả Được Tất Cả - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3037 xem

169.Một Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Mất - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3672 xem

168.Phước Huệ Song Tu (Trọn Bài, 1 Phần) - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1961 xem

167.Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2128 xem

166.Tánh Không Duyên Khởi - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2087 xem

165.Phật Pháp Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Chúng Sanh - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1981 xem

164.Học Phật Tu Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2137 xem

163.Hồi Đầu Thị Ngạn - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2604 xem

162.Phật Hóa Hữu Duyên Nhân - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1925 xem

161.Rộng Khuyến Phát Tâm Bồ Đề - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1935 xem

160.Tu Là Nguồn An Vui Miên Miễn - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3909 xem