Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

174.Người Biết Tu Phật Rất Nhẹ Nhàng Thảnh Thơi - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1607 xem

173.Chánh Kiến Tà Kiến - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2432 xem

172.Ái Là Gốc Của Sanh Tử Luân Hồi - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3242 xem

171.Ba Điểm Trọng Yếu Của Đạo Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1480 xem

170.Bỏ Tất Cả Được Tất Cả - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2643 xem

169.Một Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Mất - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3245 xem

168.Phước Huệ Song Tu (Trọn Bài, 1 Phần) - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1535 xem

167.Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1678 xem

166.Tánh Không Duyên Khởi - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1631 xem

165.Phật Pháp Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Chúng Sanh - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1580 xem

164.Học Phật Tu Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1718 xem

163.Hồi Đầu Thị Ngạn - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2170 xem

162.Phật Hóa Hữu Duyên Nhân - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1550 xem

161.Rộng Khuyến Phát Tâm Bồ Đề - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1548 xem

160.Tu Là Nguồn An Vui Miên Miễn - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3555 xem