Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

174.Người Biết Tu Phật Rất Nhẹ Nhàng Thảnh Thơi - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1977 xem

173.Chánh Kiến Tà Kiến - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2915 xem

172.Ái Là Gốc Của Sanh Tử Luân Hồi - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3734 xem

171.Ba Điểm Trọng Yếu Của Đạo Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1917 xem

170.Bỏ Tất Cả Được Tất Cả - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3063 xem

169.Một Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Mất - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3703 xem

168.Phước Huệ Song Tu (Trọn Bài, 1 Phần) - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1991 xem

167.Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2157 xem

166.Tánh Không Duyên Khởi - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2107 xem

165.Phật Pháp Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Chúng Sanh - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2011 xem

164.Học Phật Tu Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2167 xem

163.Hồi Đầu Thị Ngạn - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2629 xem

162.Phật Hóa Hữu Duyên Nhân - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1950 xem

161.Rộng Khuyến Phát Tâm Bồ Đề - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1961 xem

160.Tu Là Nguồn An Vui Miên Miễn - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

3931 xem